תקנון השתתפות בפעילות

 

1. מידע כללי

 1. החל מתאריך 15.12.20, תערוך לוסי'ז – חנות חיות חברתית (להלן: "לוסי'ז") פעילות נושאת פרסים לציבור הרחב בכפוף וכמפורט בתקנון זה (להלן: "הפעילות").
 2. לוסי'ז תהיה רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או לערוך בה כל שינוי בכפוף לפרסום הודעה בדף הפייסבוק שלה שכתובתו https://www.facebook.com/lucyspetstore/.

 

2. הפעילות

 1. הפעילות תכלול משימה בודדת, בהתאם לשיקול דעתה של לוסי'ז, כגון משלוח תמונה ו/או סרטון מרגש ו/או מצחיק וכיו"ב.
 2. לוסי'ז תבחר את התמונה ו/או הסרטון הזוכים (המרגש ו/או המצחיק וכיו"ב לפי העניין בהתאם לסוג המשימה) וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מובהר ומודגש, כי לוסי'ז תהיה רשאית לפרסם התמונות ו/או הסרטונים לצרכי שיווק ו/או עריכת קמפיינים פרסומיים, וכי השתתפות בפעילות משמעה הסכמה ומתן רשות מצד המשתתף ללוסי'ז לעשות שימוש כאמור בתמונות ו/או בסרטונים מבלי שתעמוד למשתתף כל טענה ו/או זכות בנושא כלפי לוסי'ז ו/או בכלל.

 

3. הפרסים

 1. הפרסים לזוכים בפעילות הינם:
 • פרס ראשון: מזון לשנה לכלבים או לחתולים וזאת עד 10 שקים בהתאם למשקל הכלב ו/או החתול. ללוסי׳ז שיקול הדעת הבלעדי לגבי כמות השקים המגיעה לזוכה, שלא תפחת מ-5.
 • פרס שני: סט רתמה ו/או קולר ו/או רצועת הולכה לבחירת הזוכה, של מקס ומולי.
 • פרס שלישי: סט רולרים לניקוי שערות פרווה, רולר גדול אחד ורולר מיני אחד.

 

4. השתתפות בפעילות וההכרזה על הזוכה

 1. השתתפות בפעילות נעשית דרך דף הפייסבוק של לוסי'ז או דרך הקישור הבא: https://lucys.co.il/pages/activity-dec.
 2. במסגרת ההרשמה יישלח לה אל המשתתף דוא"ל אליו ניתן יהיה לצרף את התמונה ו/או הסרטון כמפורט לעיל.
 3. כל אדם זכאי להירשם פעם אחת בלבד לפעילות.
 4. מובהר ומודגש, כי עצם הרישום לפעילות מהווה אישור למשלוח דואר שיווקי (קמפיינים שיווקיים אותם עורכת לוסי'ז, מוצריה השונים וכיו"ב) וזאת לכתובת הדוא"ל של המשתתף כפי שמסר בעת ביצוע ההרשמה.
 5. על הזוכה לשלוח תמונה משותפת של חיית המחמד הזוכה יחד עם הפרס שבו זכו.

 

5. ההכרזה על הזוכה בפעילות

 1. ההכרזה על הזוכה בפעילות תימסר ביום 31.1.21.
 2. הודעה לזוכה תישלח בדוא"ל לכתובת הדוא"ל של הזוכה כפי שמסר בעת ביצוע ההרשמה.
 3. הזוכה יידרש לאסוף את הפרס באופן עצמאי מהחנות שכתובתה הכרמל 25 ראשל״צ ו/או באמצעות תשלום דמי משלוח על-ידי הזוכה.

 

 

6. הגבלת השתתפות

 1. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי ומנהלי לוסי'ז ו/או על-ידי בני משפחותיהם וכן על כל מי שסייע בעריכת הפעילות.

 

7. אחריות משפטית

 1. ההשתתפות בפעילות נעשית לפי רצונו של המשתתף ועל אחריותו. לוסי'ז אינה אחראית לכל טענה בדבר הפרת הוראות דין ו/או לכל הוצאה ו/או לכל נזק שייגרמו לזוכה בפעילות ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו בפעילות. ככל שעל אף האמור, לוסי'ז ו/או מי מטעמה ייאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.
 2. מובהר, כי על המשתתף חלה החובה המוחלטת לבחון כי משלוח הסרטונים ו/או התמונות אינה מפרה הוראת דין כלשהי (ובכלל דיני הגנת הפרטיות ו/או דיני הקניין הרוחני).
 3. על הזוכה בפעילות לממש את הזכות לפרס בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת הזכיה. לא מימש הזוכה בפעילות את הפרס בתוך פרק הזמן האמור, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס.