שמירת הפרטיות שלך ואבטחת הנתונים חשובים לנו מאד. לפיכך אנו מקפידים לנהל את האתר בעזרת טכנולוגיות מתקדמות.
הפרטים האישיים שנמסרים בעת ההזמנה נישמרים במאגר הנתונים המאובטח של האתר ומערכת הממוחשבת. אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים שאינם קשורים בנו כבעלי האתר. עם זאת,יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.
אנו לא נעביר פרטים אישיים של לקוחותינו לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בנו או בצדדים שלישיים כל שהם, לרבות קהל לקוחותינו למעט פרטי אשראי.
אם הלקוח עשה שימוש בשירותינו לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה למעט פרטי אשראי.
אם התקבל לידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.
בכל מחלוקת, דרישה, טענה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביננו ולבין הלקוח.
אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. יחד עם זאת, במקרים שאינם בשליטתינו/או הנובעים מכוח עליון, אנו לא נהיה אחראיים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לךו/או למי מטעמך עם מידע זה או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על יד אדם כלשהו.