עורכת הפעילות: קלאוד אפ (לוסיז׳)  ע.מ: 300328531
שם הפעילות: מזון לכלב לשנה מתנת וינסנט פט 

עורכת הפעילות עורכת פעילות שבסופה אחד המשתתפים יזכה במזון לכלב לשנה מתנת וינסנט פט (ייבוא מזון לכלבים וחתולים), בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר הכללי לעריכת פעילויות  לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין

הגדרות

מטרת הפעילות: שיווק וקידום מזון וינסנט פט באמצעות פעילות  נושאת פרס

תקופת הפעילות: 01.11.18 ועד יום 14.11.18  בשעה 24:00

היכן מתבצעת הפעילות: בעמוד הפיסבוק של לוסיז׳ ובקבוצת People & Dogs  

כללי

 לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות , כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט

אופן ההשתתפות בפעילות

השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.

על המשתתפים בפעילות לעשות :

1. לייק לעמוד הפייסבוק  
2. סלפי עם הכלב בתגובה לפוסט
3. ניתן להירשם באתר ולהכפיל את הסיכוי לזכיה

מבין המשתתפים בפעילות יזכה במזון לשנה משתתף עם הסלפי המגניב ביותר, משתתף בפעילות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה. משתתף המשתתף בפעילות בה הוא מוסר את שמו ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, נותן בזאת הסכמתו לעורכת הפעילות, לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה.  כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות

הפרס

מזון של חברת וינסנט דיאט בשווי של עד 3480 ש"ח (עד 12 שקים, בהתאם לצריכת הכלב ולשיקול דעתה הבלעדי של לוסיז׳) מתנה לא כולל הובלה עד לבית הלקוח. ניתן יהיה לאסוף את הפרס ללא תשלום נוסף במחסנינו הראשי שברמת גן. 

עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם ע"י הזוכה.

אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

על מנת לקבל את הפרס, על המשתתף שזכה תהיה את האחריות להעביר לעורכת הפעילות כתובת מגורים מדויקת ומספר טלפון נייד להתקשרות. 

 הפרס יהיה ניתן למימוש עד לתאריך ה 30.11.18. ממועד זה ואילך תפקע זכאותה של אותו משתתף לממש את הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם.

עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס.

עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין.

 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתפת בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה. עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס.

בחירת המשתתפת הזכאית ואיתורו

 שמותיהם של המשתתפים בפעילות יוזנו למאגר משתתפים ובחירת הזוכה שתגובתו (הסלפי שלו) הייתה המשכנעת והמקורית ביותר תיעשה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של לוסיז׳ 

בחירת הזוכה תפורסם בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד הבחירה  וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בהודעת פייסבוק אישית.

כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה לספק לעורכת הפעילות כתובת מגורים מדויקת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.

פרסום

 כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתפת הזכאית ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.

  עם מילוי פרטיו האישיים המשתתף מביע הסכמתו לפרסום שמו ושם משפחתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאית לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לה כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאיו לפרס במסגרת הפעילות.

אחריות

ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.

 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתפת בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.

המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתפת בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

 הגבלת השתתפות

 ההשתתפות בפעילות מגיל 18 ואסורה על עובדים ושותפים עסקיים של עורכת הפעילות.

 שונות

  עותקים של תקנון המבצע, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכל המתעניין

 עם מילוי פרטיו האישיים בדף הפייסבוק, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליה ויחייבו לכל דבר ועניין.

 עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתפת בפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה כל טענה בשל כך.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד

בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע.